058 344 40 39

info@klasteres.pl

 

"W dniu 7 listopada 2014r aż 22 podmioty podpisały się pod porozumieniem o następującej treści:

 

Porozumienie o współpracy w ramach 

KLASTRA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJ.POMORSKIEGO

/projekt/

Porozumienie zawarte, dnia 7 listopada 2014 r pomiędzy PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ zaangażowanymi w budowanie dobrych warunków własnego rozwoju i warunków dla  rozwoju ekonomii społecznej w szerokim rozumieniu, zwanymi dalej partnerami. Lista sygnatariuszy porozumienia KPES wraz podpisami pełnomocników PES, znajduje się na końcu niniejszego porozumienia.

 

Preambuła:

Ekonomia Społeczna zwana również Ekonomią Solidarności stała się jednym z niezwykle ważnych i ciekawych obszarów rozwoju aktywności obywatelskiej, zarówno w  sferze  gospodarczej, jak i społecznej. W okresie 2014-2012 w woj.pomorskim realizowana będzie, uchwalona przez  Sejmik  Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jest to wielka szansa dla przedsiębiorstw społecznych, gdyż bez systemowego wsparcia nie są one w stanie skutecznie i trwale wejść na rynek gospodarczy, szczególnie w okresie trwającego kryzysu. Klaster Ekonomii Społecznej jest jedną z form samoorganizacji przedsiębiorstw społecznych. Poprze ścisłą współpracę, i szeroką wymianę doświadczeń wewnątrz Klastra, przedsiębiorstwa społeczne mają większe szanse na lepsze przygotowanie do podjęcie skutecznej aktywności w warunkach konkurencji na rynku w woj.pomorskim i w całej Polsce.

  

PARTNERZY POSTANAWIAJĄ:

Par. 1.

Klaster Ekonomii Społecznej opiera się na ścisłej partnerskiej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z woj.pomorskiego.

 

Par.2.

Misja KES:

Klaster Ekonomii Społecznej Województwa Pomorskiego jest grupą partnerską skupiającą różnorodne podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej.

Pomagamy, budujemy i inspirujemy przedsiębiorstwa społeczne w aktywności gospodarczej   i społecznej. Kierujemy się otwartością, solidarnością i wrażliwością społeczną.

 

Par.3.

Intencją niniejszego Porozumienia jest dalsze umacnianie, rozwój i upowszechnienie wspólnego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, budowania tożsamości lokalnej oraz rozwoju mechanizmów dialogu obywatelskiego.

Partnerzy postanawiają na mocy niniejszego Porozumienia rozszerzyć i ukonstytuować partnerską współpracę w ramach  Klastra Ekonomii Społecznej Woj. Pomorskiego.

Partnerzy ufają, że dalsza działalność   KES przyczyni się do realizacji wspólnych działań, przy wykorzystaniu pełni możliwości Partnerów oraz do umacniania zintegrowanych działań i utrwalania, a także rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorcami społecznymi, a otoczeniem, w tym w szczególności z administracją samorządu lokalnego i jego instytucjami.

 

Par.4.

Niniejsze porozumienie dotyczy zasad współpracy w zakresie rozwoju   KES w woj. pomorskim w następujących obszarach:

1/  reprezentacja wspólnych interesów;

2/ koordynacja współpracy p-dzy PES;

3/ animacja  i sieciowanie;

4/ kształtowanie wizerunku wewnątrz i na zewnątrz KES;

5/ analiza/badania sytuacji rozwoju przedsiębiorczości społecznej;

6/ edukacja  - transfer wiedzy w zakresie ES;

7/ wymiana doświadczeń – rzecznictwo i obrona  interesów członków KES

 

Par.5.

Celami KES w poszczególnych obszarach, są:

 

I.  KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY  PES

1/  Zwiększenie efektywności współpracy (ekosystem).

2/ Stworzenie wspólnego frontu działań /wspólne oferty, przekazywanie zleceń/.

II. 3/ Polepszenie wizerunku i budowa siły KPESANIMACJA SIECIOWA

1/ Zacieśnienie współpracy i integracja środowiska PES.

2/ Poszerzenie dostępności spotkań (wymiar fizyczny i wirtualny), wzmocnienie motywacji do spotkań.

3/ Zwiększenie poczucia tożsamości  - „bierzemy i dajemy”.

 

III. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

1/ Poprawa warunków prawno – organizacyjnych funkcjonowania PES.

2/ Zwiększenie efektywności funkcjonowania PES (budowa sekcji).

3/ Zwiększenie zasobów prawno-organizacyjnych członków.

 

IV. REPREZENTACJA INTERESÓW – RZECZNICTWO I OBRONA INTERESÓW

Cel „ideowy”:

- zwiększenie roli PES poprzez silną, formalną  reprezentację;

- opiniowanie kwestii  PES w debacie publicznej.

1/ Wzmocnienie debaty publicznej o roli i miejscu PES w gospodarce narodowej. Wpływanie na ustawodawstwo i opinię publiczną.

2/ Wzmocnienie roli KES w wypracowywaniu wspólnego stanowiska  i  środowiska PES.

3/ Wsparcie prawne dla członków KES

4/ Zwiększenie ilości członków KES

 

V. WIZERUNEK WEWNĄTRZ  I  NA ZEWNĄTTRZ

1/ Wzmocnienie dobrego wizerunku PES.

- budowanie dobrego wizerunku PES;

- stworzenie modelu PES – etyka, wartości, misja

2/ Wzmocnienie biznesowego wizerunku PES.

- promocja najlepszych praktyk;

- stworzenie „zbioru  korzyści” dla członków i dla otoczenia;

- badanie kondycji  PES i ich odbioru w społeczności lokalnej.

3/ Zwiększenie potrzeby przynależności do Klastra. 

 

VI. PROFESJONALIZACJA

1/ podniesienie wiedzy praktycznej w zakresie gospodarki finansowej;

2/ wzmocnienie pozytywnego wizerunku PES;

3/ wzmocnienie partnerskiej współpracy PES – Samorząd;

4/ Wzmocnienie funkcji wsparcia klastra (np. wykorzystanie klauzul społecznych, pozyskiwanie środków, dokumenty rejestracyjne).

 

VII. EDUKACJA

1/ Podniesienie poziomu świadomości  i wiedzy w zakresie wizerunkowym  i  biznesowym wśród uczestników KES;

2/ Wzmocnienie postaw otwartości  wśród liderów i zespołów PES;

3 / Wzmocnienie potencjału edukacyjnego /stworzenie standardu wizerunkowego.

 

Współdziałanie Partnerów obejmuje następujące obszary:

1. Koordynacja działań partnerskich;

2. Podnoszenie wiedzy i umiejętności;

3. Analiza i diagnoza sytuacji społecznej i ekonomicznej;

4. Promocja współdziałania;

5. Lobbing na rzecz wypracowanych i przyjętych strategii.

 

Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za  dążenie do realizacji celów porozumienia i zobowiązują się do przestrzegania ustalonego regulaminu pracy KES.

Par.6.

Zasady przystąpienia do  KES i funkcjonowania w jego ramach określa regulamin opracowany i przyjęty przez dotychczasowych członków.

Par.7.

Niniejsze Porozumienie nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych dla żadnego z Partnerów.

Par.8.

Zmiany i uzupełnienia postanowień Porozumienia wymagają zgody stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Par.9.

Porozumienie sporządzono w XXXXX jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów.

Par. 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Partnerzy:                                                                                       Podpis pełnomocnika

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

.

.

.